Poradnik pogrzebowy
Data: 2020-09-12 12:39

poradnik pogrzebowy

1.   Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu?

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:
a. Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wydawany przez lekarza
b. Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:
· karta zgonu,
· dowód toĹźsamości osoby zmarłej,
· dowód toĹźsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała
w związku małżeńskim,
· dowód toĹźsamości osoby zgłaszającej zgon,
· pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

2.   Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy – jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu.

3.   W przypadku czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

a.  ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
b.  osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
c.  osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania
i pobierania,
d.  osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku
macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
e.  członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a – d, to jest :
– małżonek ( wdowa i wdowiec ),
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
– inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym równieĹź w ramach rodziny
zastępczej, wnuki i rodzeństwo,
– rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.


4. Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego ?

Obecnie zasiłek wynosi 4000 zł.


5. Komu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych
w punkcie 3. Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:
a.  członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
b.  osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej
rachunkami, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
c.  jeĹźeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niĹź jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest
proporcjonalnie do poniesionych wydatków.


6. Czy moĹźliwe jest kredytowanie pogrzebu ?

Koszty pogrzebu kształtują się na róĹźnym poziomie w zaleĹźności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny
organizującej pogrzeb.
Są moĹźliwości kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS.
W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty róĹźnicy
pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku.
W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po otrzymaniu zasiłku z ZUS, KRUS lub WBE,
MSWiA dokonuje się zwrotu róĹźnicy na Państwa konto, przekazem pocztowym, przelewem bankowym lub w gotówce.

Ocena: 6
Komentarze