Regulamin

Niniejszy regulamin jest prawnym porozumieniem między Portalem a UĹźytkownikiem, który potwierdza, Ĺźe przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do rejestracji na Portalu i akceptować niniejszych postanowień.

Art. 1 - DEFINICJE

 1. KatalogUslugiPogrzebowe.pl dalej jako Portal - platforma udostępniona w Internecie, która umoĹźliwia dodanie firmy do katalogu oraz danych swoich firm przez UĹźytkowników.
 2. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraĹşnie się do niego odwołują.
 3. Właściciel portalu - biuro@kataloguslugipogrzebowe.pl
 4. UĹźytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z portalu www.kataloguslugipogrzebowe.pl

Art. 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu
 2. Kontakt z administratorem serwisu jest moĹźliwy pod następującym adresem e-mail: biuro@kataloguslugipogrzebowe.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).

Art. 3 - PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikami portalu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Z chwilą rejestracji uĹźytkownika w serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi pomiędzy Portalem a UĹźytkownikiem.

Art. 4 - WARUNKI REJESTRACJI UĹťYTKOWNIKÓW

 1. Pełna aktywacja konta uĹźytkownika na portalu następuje po poprawnym wypełnieniu formularza, który dostępny jest na stronie www.
 2. Aktywacja konta nowego użytkownika następuje po potwierdzeniu adresu e-mail, klikając w link potwierdzający w wiadomości e-mail.

Art. 5 - WARUNKI PUBLIKOWANIA TREŚCI W SERWISIE

 1. Poprzez edycje profilu uĹźytkownik oświadcza, Ĺźe wszelkie treści, w szczególności zdjęcia i dane osobowe, które są własnością uĹźytkownika, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają materiały, która są własnością uĹźytkownika.
 2. Kązdy użytkownik ma prawo to edycji lub usuwania dodanych przez siebie treści.

Art. 6 - USŁUGI DODATKOWE I PŁATNOŚCI

 1. Płatności w serwisie www.kataloguslugipogrzebowe.pl są obsługiwane przez Dotpay sp. z o.o. (KRS 0000700791).

Art. 7 - DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych uĹźytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 1204 ze zm. ).
 3. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisu wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanego podczas rejestracji adresu e-mail do przesyłania drogą elektroniczną wiadomości reklamowych powiązanych bezpośredno z niniejszym serwisem jak i serwisami partnerskimi. KaĹźdy uĹźytkownik ma jednak prawo do złoĹźenia wniosku o zaprzestanie wysyłania wiadomości reklamowych. Wówczas taki uĹźytkownik zostaje pozbawiony rejestracji w serwisie. Wiadomości przyjmujemy w formie elektornicznej.
 6. UĹźytkownik z chwilą rejestracji wyraĹźa zgodę na otrzymywanie od administratora bezpłatnych wiadomości sms z powiadomieniami od wybranych uĹźytkowników. UĹźytkownik oświadcza jednocześnie, Ĺźe z tytułu otrzymywanych wiadomości nie będzie kierował w stosunku do Portalu Ĺźadnych roszczeń prywatnych oraz prawnych.

Art. 8 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyĹźszą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez uĹźytkowników portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych uĹźytkowników niezgodnie z celem działania portalu.
 4. Administrator zastrzega, iĹź wizerunki osób oraz ich opisy zamieszczone na portalu mogą być fikcyjne.
 5. Administrator nie odpowiada za brak nawiązania kontaktu z innymi autorami ogłoszeń na portalu, ponieważ nie ma na to wpływu.

Art. 9 - REKLAMACJE

 1. Reklamacje i zaĹźalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora portalu lub zarzutem osoby trzeciej naleĹźy składać drogą e-mailową na adres: biuro@kataloguslugipogrzebowe.pl
 2. Administrator portalu zobowiązuje się rozpatrzyć kaĹźdą reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. OdpowiedĹş zostanie wysłana na adres e-mail z którego dotarła reklamacja.

Art. 10 - PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Portalem a Użytkownikiem i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
 2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem konta.
 3. Portal zastrzega sobie moĹźliwość zablokowania konta uĹźytkownika w przypadku działania na niekorzyść portalu bądĹş na niekorzyść innych UĹźytkownków.
 4. KaĹźda ze stron, która chce odstąpić od umowy winna jest zawiadomić o tym fakcie druga stronę pisemnie za pośrednictwem e-maila.
 5. UĹźytkownik przyjmuje do wiadomości, Ĺźe w celu usunięcia profilu na wniosek uĹźytkownika, uĹźytkownik zobowiązany jest skontaktować się po przez formularz kontaktowy, lub wysyłając informację na adres e-mail: biuro@kataloguslugipogrzebowe.pl 
 6. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie użytkowania Portalu, a tym samym niniejszej umowy.
 7. Portal zastrzega sobie moĹźliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie UĹźytkowników poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Portalu.
 8. Niniejszy regulamin jest sporządzony w kilku róĹźnych językach. W przypadku jakiegokolwiek sporu rozstrzyga wersja polska.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.JeĹźeli dokonałeś rejestracji na portalu, wówczas jednoznacznie oświadczasz, Ĺźe zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z kaĹźdym jego punktem. Jego nieznajomość nie zwalnia z jego przestrzegania.